Consumentenvoorwaarden

Consumentenvoorwaarden voor Nederland

Beste klant
Wij danken u voor uw keuze van Airfiltercleaner. Onder Airfiltercleaner wordt verstaan DAKRA B.V. gevestigd te Nederland – inschrijvingsnummer 54151775 kantoorhoudende aan de Nunspeterweg 62, 8075 AC Elspeet, Nederland, of elke andere DAKRA entiteit zoals aangeduid op uw Orderbevestiging.

 1. Voorwaarden voor consumenten en persoonlijk gebruik

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de rechtstreekse verkoop van Producten en Diensten door AIRFILTERCLEANER aan U via AIRFILTERCLEANER onlinewinkel www.airfiltercleaner.com en worden hierna de “Consumentenvoorwaarden” genoemd. De woorden “U” en “Uw’ betekenen U als consument die Producten en/of Diensten van airfiltercleaner voor persoonlijk gebruik koopt. Wij maken u erop attent dat airfiltercleaner geen aansprakelijkheid accepteert voor eventueel geleden verliezen of schade door een bedrijf, vak of beroep dat wordt uitgeoefend door U of enige andere persoon die krachtens deze Consumentenvoorwaarden gekochte Producten en/of Diensten gebruikt.

Andere kernbegrippen in deze Consumentenvoorwaarden zijn:

“Omschrijving”: het aanbod dat en de omschrijving van Producten en/of Diensten die op www.airfiltercleaner.com zijn vermeld.;

“Intellectuele eigendom”: octrooien, gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken, gedeponeerde en niet-gedeponeerde dienstenmerken, databaserechten, gedeponeerde en niet-gedeponeerde modellen en aanvragen voor al het bovenstaande, auteursrechten, knowhow, handels- en bedrijfsnamen, domeinnamen, morele rechten en andere soortgelijke beschermde rechten in enigerlei land;

“Product(en)”:zaken (eindproducten) tot koop waarvan de klant zich tegenover airfiltercleaner verbindt, met inbegrip van alle onderdelen van die zaken (eindproducten) die door anderen dan airfiltercleaner zijn gefabriceerd, geassembleerd of vervaardigd en niet het merk “Airfiltercleaner” dragen, maar wel door toedoen van Airfiltercleaner deel zijn gaan uitmaken of onderdeel zijn geworden van die zaken (eindproducten);

“Diensten”: op www.airfiltercleaner.com vermelde diensten en/of producten ten aanzien waarvan Airfiltercleaner ermee instemt dat zij overeenkomstig deze Consumentenvoorwaarden aan U worden verkocht;

“Producten van Derden”: niet door Dakra gefabriceerde, geassembleerde of vervaardigde zaken die niet het merk “Airfiltercleaner” dragen en die ook niet door toedoen van Airfiltercleaner deel zijn gaan uitmaken van of onderdeel zijn geworden van het aan de klant verkochte Product.

“Orderbevestiging”: de schriftelijke of elektronische bevestiging door Airfiltercleaner van een geplaatste order voor Producten en/of Diensten.

Uw rechten krachtens deze Consumentenvoorwaarden gelden onverminderd alle eventuele rechten en rechtsmiddelen die U krachtens de geldende wetgeving ter bescherming van de consument toekomen.

Airfiltercleaner behoudt zich het recht voor de Consumentenvoorwaarden te wijzigen bij voorafgaande schriftelijke mededeling aan U van deze wijzigingen, dertig (30) dagen voordat dergelijke wijzigingen worden ingevoerd en door de laatste versie van de Consumentenvoorwaarden op www.airfiltercleaner.com te publiceren. U bent bevoegd om binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke mededeling tot wijziging van de Consumentenvoorwaarden, de Overeenkomst met Airfiltercleaner op te zeggen. Wijzigingen in de Consumentenvoorwaarden gelden niet met terugwerkende kracht.

 1. Orderplaatsing en acceptatie

U kunt een order voor Producten en/of Diensten online bij Airfiltercleaner plaatsen. Voordat u uw order plaatst dient u de belangrijke informatie Airfiltercleaner door te nemen op www.airfiltercleaner.com. of zie (bijlage 1), m.b.t. de geschiktheid van de Airfiltercleaner voor uw voorgenomen gebruik. De plaatsing van uw order vormt uw aanbod om van Airfiltercleaner te kopen en Uw instemming met de Consumentenvoorwaarden. Wij maken u erop attent dat er geen overeenkomst tussen U en Airfiltercleaner tot stand komt, tenzij en totdat Airfiltercleaner uw Order accepteert door aan U een Orderbevestiging te versturen (Overeenkomst). Wij maken u erop attent dat Airfiltercleaner het recht heeft via de Orderbevestiging kleine wijzigingen in Uw order aan te brengen indien er bijvoorbeeld een tekort aan onderdelen is dan wel sprake is van andere redelijke grond welke aan U wordt meegedeeld. Airfiltercleaner garandeert dat al dergelijke kleine wijzigingen ten minste gelijk aan of beter zullen zijn dan de specificatie en de materiële functionaliteit, prestaties of het uiterlijk van het Product of de uitvoering van de Dienst niet zullen aantasten. U dient de Orderbevestiging na ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien u bij deze controle enige onjuistheid of fout in uw Orderbevestiging opmerkt, dient U onverwijld contact met Airfiltercleaner op te nemen, zodat Airfiltercleaner de gelegenheid heeft de fout te herstellen of een misverstand op te helderen voordat zij met de levering/uitvoering begint.

 1. Prijs en betaling

3.1 De door U verschuldigde prijs is in de Orderbevestiging vermeld. Airfiltercleaner hanteert diverse betalingsmogelijkheden. Deze zijn beschreven op de website van Airfiltercleaner (www.airfiltercleaner.com) en/of worden door een Airfiltercleaner-verkoper toegelicht. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.2 U stemt ermee in dat de facturen van Airfiltercleaner op elektronische wijze verstuurd dan wel ter beschikking gesteld worden. Op Uw verzoek zal Airfiltercleaner een papieren factuur verzenden aan U tegen een additionele vergoeding, mits vooraf kenbaar gemaakt.

 1. Levering, eigendom en risico

4.1 De plaats van levering en geschatte leveringsdatum van Producten en/of Diensten worden op de Orderbevestiging vermeld. Indien niet aan de geschatte leveringsdatum kan worden voldaan, zal Airfiltercleaner U de gewijzigde leveringsdatum meedelen. Indien de levering niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke Leveringsdatum van Uw Order geschiedt, kan U, mits U de levering vervolgens niet heeft geaccepteerd en niet heeft ingestemd met een leveringstermijn van meer dan 30 dagen, Uw Order kosteloos annuleren en ontvangt U volledige terugbetaling. Indien U een levering langer dan 30 dagen na de oorspronkelijke Leveringsdatum heeft geaccepteerd of akkoord bent gegaan met een gewijzigde leveringstermijn van meer dan 30 dagen bestaat Uw enige recht op annulering vervolgens uit het uitoefenen van Uw recht tijdens de in artikel 8 genoemde Afkoelingsperiode.

4.2 Het is belangrijk dat u Producten bij ontvangst inspecteert. Indien u ontdekt dat er iets uit Uw Orderbevestiging ontbreekt, verkeerd of beschadigd is – dient U dit binnen bekwame tijd na de ontdekking schriftelijk of per email aan Airfiltercleaner mee te delen. Airfiltercleaner zal u dan informeren of u, afhankelijk van de omstandigheden, al dan niet recht heeft op terugbetaling van de prijs, vervanging of een hersteldienst.

4.3 De eigendom van Producten gaat op U over op het moment dat Airfiltercleaner volledige betaling ontvangt. Indien U de Consumentenvoorwaarden overtreedt voordat de eigendom op U is overgegaan kan Airfiltercleaner de aan U geleverde Producten terugnemen en verplicht U zich onder dergelijke omstandigheden met Airfiltercleaner te zullen meewerken. Wij maken u erop attent dat hoewel u het Product na de volledige betaling in eigendom houdt, u niet de Intellectuele Eigendomsrechten op Producten of Diensten die u van Airfiltercleaner koopt in eigendom houdt. Dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten blijven bij Airfiltercleaner en/of de desbetreffende softwarelicentiegevers berusten.

4.4 Het volledige risico voor de Producten gaat bij de bezorging door Airfiltercleaner op U of Uw vertegenwoordiger over, met uitzondering van het risico voor materiële gebreken en fabricagefouten. U bent verplicht Producten met redelijke zorg te behandelen en bent verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik, de behandeling, nalatigheid en/of opslag van het Product.

 1. Productgarantie

5.1 Airfiltercleaner garandeert dat Producten die het merk Airfiltercleaner dragen: (i) aan de Product Omschrijving voldoen, (ii) gedurende twee jaar na de datum van levering vrij zullen zijn van materiële gebreken (Basisgarantie voor Producten) en (iii) reserveonderdelen van het merk Airfiltercleaner gedurende 60 dagen na de datum van levering of de resterende duur van de geldende garantietermijn voor Producten of een eventueel langere wettelijke garantietermijn vrij zullen zijn van gebreken. Wij maken u erop attent dat U ook een reeks Producten kunt afnemen, waaronder verscheidene verlengde garanties op herstellingen en vervangingen, welke uitgebreider zijn dan de Basisgarantie voor Producten. Airfiltercleaner zal Producten overeenkomstig de Producten Omschrijving en de geldende wetgeving ter bescherming van de consument kosteloos herstellen en vervangen.

5.2 Indien Airfiltercleaner een Product herstelt of vervangt, geschiedt dit binnen een redelijke termijn en met een redelijke zorgvuldigheid en vaardigheid.

5.3 Airfiltercleaner zal geen gebreken herstellen en geen defecte Producten vervangen indien het gebrek of het defect het gevolg is van een externe oorzaak, zoals slijtage door normaal gebruik of opzettelijke beschadiging, nalatigheid of indien niet door Airfiltercleaner geleverde onderdelen van een derde door U wordt geïnstalleerd op of verbonden met het Product, dan wel bij een ongeluk, gevaar, vochtigheidsbeheer, elektrische spanning of andere omgevingsomstandigheden die gewoonlijk niet in een veilige omgeving worden aangetroffen. Wij maken u er tevens op attent dat Airfiltercleaner geen onderdelen van Producten zal herstellen of vervangen die door een derde zijn aangepast of hersteld.

5.4 Airfiltercleaner verplichting tot herstel of vervanging is niet van toepassing op verbruikbare onderdelen van verbruiksartikelen (reinigingsvloeistof,). Airfiltercleaner zal geen onderdelen onderhouden of herstellen die niet essentieel voor het functioneren van een Product zijn en bijvoorbeeld cosmetisch van aard zijn.

5.5 Airfiltercleaner zal voor het herstellen van een Product onderdelen gebruiken die nieuw of zo goed als nieuw zijn, overeenkomstig de normen en praktijk in de sector.

5.6 Elk Product en/of onderdeel dat overeenkomstig de garantieverplichtingen van Airfiltercleaner wordt vervangen, wordt eigendom van Airfiltercleaner. De eigendom van een vervangen Product en/of onderdelen berust bij U. Wij maken u erop attent dat U verplicht bent verwijderde onderdelen en/of vervangen Producten op verzoek van Airfiltercleaner aan Airfiltercleaner te retourneren voor reconditionering, onderzoek of om enige andere reden. Indien de geretourneerde onderdelen en/of vervangen Producten defect zijn, komen de kosten voor het retourneren van dergelijke verwijderde onderdelen of vervangen Producten zijn voor rekening van Airfiltercleaner.

5.7 Voor door Airfiltercleaner aan U geleverde Producten van Derden is Airfiltercleaner gedurende twee maanden verantwoordelijk dat het afgeleverde Product aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het Product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoont, zal het binnen redelijke termijn worden hersteld of vervangen. U kunt zich rechtstreeks tot de fabrikant of toeleverancier wenden om een Product te laten herstellen of vervangen. Door fabrikant en toeleverancier aan Airfiltercleaner gegeven garanties voor Producten van Derden zullen steeds aan U worden overgedragen.

5.8 Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van U als consument niet aan.

 1. Diensten

6.1 Diensten worden geleverd in overeenstemming met de door U gekozen Diensten Omschrijving. Iedere door Airfiltercleaner aangeboden Diensten Omschrijving kan voor aankoop op Airfiltercleaners website worden geraadpleegd. Airfiltercleaner garandeert conformiteit met de in de industrie gebruikelijke maatstaven voor vergelijkbare diensten. U dient Airfiltercleaner op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en medewerking te verlenen op dat Airfiltercleaner de Diensten kan verlenen. U bent verantwoordelijk voor het onderhoudt en correct gebruik.

6.2 Airfiltercleaner zal te allen tijde proberen te voldoen aan de in de desbetreffende Diensten Omschrijving geschatte responstermijnen, maar de werkelijke termijnen kunnen daarvan afwijken, afhankelijk van onder meer de afstand of toegankelijkheid van uw vestiging, de weersomstandigheden en de verkrijgbaarheid van onderdelen.

6.3 Voor zover van toepassing kan Airfiltercleaner Diensten via internet of telefonisch verlenen. Sommige van deze Diensten worden tegen een hoger tarief aangeboden. Airfiltercleaner wijst U op voorhand op dergelijke Diensten en zal dergelijke Diensten alleen verlenen overeenkomstig de betreffende regelingen en gedragsregels die gelden voor het verlenen en gebruiken van Diensten waarvoor een hoger tarief geldt. Het is mogelijk dat telefoongesprekken voor opleidingsdoeleinden worden opgenomen. U dient Airfiltercleaner redelijkerwijze alle gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen om Airfiltercleaner in staat stellen haar Diensten te verlenen. U bent verantwoordelijk voor alle telefoonkosten en portokosten om contact met ons op te nemen, tenzij een defect of beschadigd Product wordt geretourneerd.

 1. Annulering

7.1 U heeft het recht uw order te annuleren gedurende een periode van veertien (14) dagen te beginnen op: (1) voor Producten – de dag waarop het Product aan U wordt geleverd of de dag waarop u de Orderbevestiging ontvangt (indien dit later plaatsvindt dan de levering van het Product); (2) voor Diensten – de dag waarop u de Orderbevestiging voor uw Diensten ontvangt; (“Afkoelingsperiode“). Indien u uw order voor Diensten annuleert binnen de Afkoelingsperiode van 14 dagen, maar u Airfiltercleaner verzocht heeft om gedurende deze periode een aanvang te maken met het verlenen van de Diensten, zullen wij u pro-rata vergoeden gebaseerd op de Diensten die reeds zijn verleend tot het moment waarop Airfiltercleaner uw bericht van annulering heeft ontvangen.

7.2. Om Uw recht op annulering van Uw order gedurende de Afkoelingsperiode uit te oefenen dient u de afdeling Airfiltercleaner in kennis te stellen van de door U voorgenomen annulering, waarna Airfiltercleaner zal ervoor zal zorgen dat het Product op een redelijk tijdstip wordt opgehaald. U dient ervoor te zorgen dat alle geannuleerde Producten ongebruikt en onbeschadigd (u bent verantwoordelijk voor eventuele schade) aan Airfiltercleaner geretourneerd worden binnen 14 dagen nadat u Airfiltercleaner in kennis heeft gesteld van uw annulering (tenzij Airfiltercleaner heeft ingestemd met een latere ophaaldatum). De vrachtkosten worden bij retournering door U betaald. Airfiltercleaner zal de prijs (inclusief standaard portokosten, indien van toepassing), verminderd met de directe vrachtkosten, binnen 30 dagen na ontvangst van een bericht dat u gebruik maakt van de afkoelingsclausule aan u terugbetalen. Zulks met dien verstande dat Airfiltercleaner de terugbetaling kan inhouden in afwachting van de ontvangst van het geretourneerde Product (in oorspronkelijke staat).

7.3. Nadat de Afkoelingsperiode is verstreken, bent u niet gerechtigd om uw order te annuleren (tenzij Airfiltercleaner daarmee heeft ingestemd).

 1. Privacy en gegevensbescherming

Door Airfiltercleaner van U verkregen persoonsgegevens worden overeenkomstig alle geldende wetten en Airfiltercleaner privacybeleid gehouden en verwerkt. Airfiltercleaner kan Uw persoonsgegevens delen met andere vestigingen, vertegenwoordigers of onderaannemers van Airfiltercleaner welke Diensten voor Airfiltercleaner uitvoeren. Airfiltercleaner kan Uw persoonsgegevens ook overdragen aan gelieerde maatschappijen, vertegenwoordigers of onderaannemers die Diensten voor Airfiltercleaner uitvoeren en zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in welk geval Airfiltercleaner zal zorgdragen voor een adequate bescherming van Uw persoonsgegevens. Voor een kopie van Airfiltercleaners privacybeleid, verwijzen wij graag naar www.airfiltercleaner.com of kunt u contact opnemen met Airfiltercleaners directie Nunspeterweg 62, 8075 AC Elspeet, Nederland. U gaat akkoord met de verwerking van Uw persoonsgegevens overeenkomstig het bovenstaande

 1. Exportcontrole

Wij maken u erop attent dat op het Product, inclusief eventuele technologie daarin, de exportwetgeving van de Verenigde Staten alsmede van het land waarin het wordt geleverd of gebruikt, van toepassing zijn. U verplicht zich deze wetgeving te zullen naleven. Het is op grond van deze wetgeving mogelijk dat een Product niet mag worden verkocht, verhuurd of overgedragen aan landen, eindgebruikers of een eindgebruik waarvoor beperkingen gelden.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 Airfiltercleaner behoudt de Intellectueel Eigendomsrechten op Producten en Diensten. U dient elke inbreuk of elk ongeoorloofd gebruik van Producten en/of Diensten of Intellectuele Eigendomsrechten van een dergelijk Product en/of dergelijke Diensten onmiddellijk aan Airfiltercleaner mee te delen.

10.2 Onverminderd artikel 10.3 vrijwaart Airfiltercleaner U voor alle vorderingen van derden wegens inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten van een derde in verband met Producten of Software van het merk Airfiltercleaner. Airfiltercleaner kan het inbreukmakende Product en/of onderdelen terugroepen en vervangen of aanpassen of U een volledige terugbetaling (minus afschrijving) verlenen of verlangen dat U vervangende of aangepaste onderdelen van Airfiltercleaner installeert vanaf daarvoor geschikte levering.

10.3 Airfiltercleaner kan procederen of onderhandelen over claims of deze schikken, waarbij U op verzoek redelijke medewerking aan Airfiltercleaner dient te verlenen indien het proces direct verband houdt met Producten en/of Diensten die aan U zijn geleverd.

 1. Overdracht en onderaanneming

De Overeenkomst krachtens deze Consumentenvoorwaarden geldt voor U persoonlijk; het is U niet toegestaan haar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Airfiltercleaner aan een ander over te dragen. Airfiltercleaner heeft het recht de Overeenkomst wegens zakelijke redenen aan elke onderneming of entiteit over te dragen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Airfiltercleaner is aansprakelijk voor schade die de personen of zaken lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Airfiltercleaner toe te rekenen tekortkoming.

Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Airfiltercleaner verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn

12.2 Als het voor Airfiltercleaner ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of

daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Airfiltercleaner voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.

12.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

 1. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. U dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
 2. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. U dient

zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;

 1. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Airfiltercleaner.

12.4 U vrijwaart Airfiltercleaner voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdracht-gever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Airfiltercleaner geleverde producten en/of materialen.

12.5 U bent verplicht om de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, de beschreven instructies op te volgen en daaraan te houden. Indien er onduidelijkheden zijn bent u verplicht contact op te nemen met Airfiltercleaner.

 1. Overmacht

Airfiltercleaner is niet verantwoordelijk voor een eventuele vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens de Consumentenvoorwaarden indien een dergelijke vertraging of niet-nakoming het gevolg is van overmacht of gebeurtenissen waarop Airfiltercleaner redelijkerwijze geen invloed kan uitoefenen zoals bijvoorbeeld, doch niet uisluitend: stakingen bij een derde, terrorisme, oorlog, natuurrampen, noodweer of een onvoorzienbare onderbreking van de productie of het transport bij leveranciers van Airfiltercleaner.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Consumentenvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechters zijn bevoegd.

 1. Essentiële documentatie inzake de Consumentenvoorwaarden

Product Omschrijvingen, Diensten Omschrijvingen en Airfiltercleaner privacybeleid zijn opgenomen op www.airfiltercleaner.com.

Belangrijke informatie Airfilter Cleaner (Bijlage 1)